Dvousemestrální přednáškový kurz;
Právnická fakulta UK, letní/ zimní semestr 2021

                                      (on line záznam Pavel Bína)


Když jsem loňského podzimu otevíral Pithartovu Obranu politiky II., navazující formou vysokoškolských skript na někdejší samizdatovou, pro nás jen legendární Obranu politiky ze 70. let minulého století, neznal jsem pana docenta Petra Pitharta jinak než jako příjemného devadesátkového politika. Při čtení jsem si nicméně uvědomil, že jeho pohledy na domácí společensko-politický vývoj jsou někdy až nepříjemně aktuální. Díky přednáškovému kurzu „Proměny české společnosti od roku 1989“ se od letošního února mohu hlouběji ponořit do myšlení pana docenta, uvědomit si zároveň, s jak výjimečným mužem mám tu čest. Zjišťuji přitom, že přemýšlivé vnímání dějin a společenských problémů v jejich rámci není tu pouze moudrostí starého muže, ale že se jím Petr Pithart takřka beze změny vyznačuje už desítky let, a že se většinou nakonec ukáže, že má ve svých náhledech pravdu. V čase, který trávíme na jeho přednáškách, se nám dostává podrobného rozboru toho, co se v našich dějinách odehrálo a na co ve školském dějepisu nezbyl prostor. Ve svém kurzu nás docent Pithart vyzývá, abychom s ním diskutovali a také polemizovali, neboť právě ve střetu názorů lze nabývat hlubšího poznání. I v tom se zrcadlí jeho pokora i střízlivý odstup, s jakými se dívá na svět a které jsou inspirací pro každého z nás. 

                              Pavel Bína, student 1. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy

 
Mně osobně tento kurz přibližuje události, které jsme generačně nemohli sami zažít, které však výrazně ovlivňují nejen naši současnost, ale i naši budoucnost, v perspektivách rozvoje naší společnosti. Žádná událost neexistuje ve vakuu, neděje se izolovaně, což je jedno z významných poselství, jaké nám přednášky docenta Pitharta nabízejí, rozšiřující nejen náš rozhled, ale i způsob uchopení věcí a jejich širší kontext. Zaujalo mne hned jedno z prvních upozornění docenta Pitharta: nejde o objektivní výklad, ale o subjektivní pohled přímého účastníka na klíčový přerod naší společnosti. Jako takový není určen k bezmyšlenkovitému převzetí, ale jako výzva k diskuzi, popřípadě ke konfrontaci. Nepřipadám si tu jako pasivní příjemce frontálního výkladu, ale jako oslovená, s povzbuzením k vlastní, neuzavřené cestě k poznání.

                            Veronika Radová, studentka 2. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy


Za zcela klíčový předpoklad v našem oboru jsem vždy považoval hluboké porozumění výchozím hodnotám, na kterých demokratická společnost a právní stát jako takové stojí a padají, včetně porozumění historickým okolnostem, za nichž se tyto hodnoty utvářely. Je to právě pan docent a jeho semináře, kdo vnáší na naši fakultu příležitost tohoto způsobu poznání. Přednášky doc. Pitharta spočívají v komplexním nahlížení našich moderních dějin. S událostmi nedávné minulosti se vypořádává neotřele, v dějinném a komparativním kontextu, neobává se vyvracení pohodlných klišé ani pokládání těch nejpalčivějších otázek. Při rozplétání souvislostí, příčin a důsledků společenských zlomů ve druhé polovině 20. století svůj výklad prokládá osobními zkušenostmi a příběhy z reálné politiky, které celkový obraz dokreslují. Z hodin si jako posluchač pravidelně odnáším podstatně víc otázek než odpovědí, a právě toho si nejvíc cením.

                                     Jakub Hodulík, student 3. ročníku Právnické fakulty
Univerzity Karlovy


Záznam z 11.3.2021

Záznam z 8.4.2021

Záznam z 29.4.2021

Záznam z 18.3.2021

Záznam z 15.4.2021

Záznam z 6.5.2021

Záznam z 25.3.2021

Záznam z 22.4.2021