Pithart – Halas


To, že jeho oblíbeným, v mládí milovaným básníkem byl František Halas, na sebe sám Petr Pithart už prozradil.1 Jaký význam měl Halas při utváření Pithartových názorů na dějiny a politiku, vyrozumíváme však spíše implicite. Mezi básníky, které začal hltat Pithart jako šestnáctiletý student práv, kdy se vymanil ze sevřeného prostředí internátu, našel čelné místo právě Halas – proč? Co mladého Pitharta na Halasovi tak fascinovalo?

Zájem o Františka Halase dokládají nejen Pithartovy vzpomínky na vášnivé čtenářství v dospívání, ale také vlastní juvenilní básnická dílka, kterým se dostalo připomenutí nedávno.2 Byla to sama poezie – vzpomíná Petr Pithart –, která jej probudila ani ne tak ze sna, jako z naivity a nevědomosti.3 K Halasovu vlivu se sám Petr Pithart vyjádřil v roce 2017 pro sbírku vzpomínek pamětníků 20. století Paměť národa, když své mladistvé názorové zrání, resp. politické prozření zpětně shledává jako umožněné prostřednictvím poezie:

Byl jsem pořád ještě politicky úplně nepoznamenaný, nepolíbený, nic jsem nevěděl, občas jsem slyšel, co se děje v Sovětském svazu. Někteří spolužáci tím byli vzrušeni, ale já dlouho ne. Zdá se to skoro neuvěřitelné, ale já jsem prozíral a prozřel skrze poezii a osudy básníků. Pak už jsem věděl, čím procházeli, jaké měli konflikty s mocí. Já jsem se dostal k politice a v tom nejširším smyslu slova k dějinám skrze poezii a skrz básníky. Když jsem přečetl Halasovu sbírku A co?, která je výkřikem člověka, který zjišťuje, že to všechno bylo špatně (…), probudil se ve mně smysl pro dějiny, pro politiku, začal jsem se o to náhle a intenzivně zajímat.4

Halasova sbírka A co? byla vydána až osm let po Halasově smrti, péčí Ludvíka Kundery v roce 1957, v témže roce, kdy Pithart maturoval a započal svá právnická studia. Počínající politické tání po XX. sjezdu KSSS umožňovalo tehdy dopřát sluchu Halasovým básním syrové úspornosti a náznakovému, avšak neúprosnému zklamávání. Básně této sbírky byly částečně publikovány časopisecky už v předešlých letech a jejich uspořádání ve sbírce navrhl ještě sám Halas, ale z ideologických důvodů vyjít nemohla. Všeobecně známá je kritika z pera Ladislava Štolla v referátu Třicet let bojů za českou socialistickou poesii z roku 1950. Halasova poezie je svou podstatou poezií epochy rozkladu, nemoci, zániku, poezií starého světa, psal tehdy Štoll.5 Halas přestal být po své smrti v říjnu 1949 vydáván, byl vytvořen černobílý antagonismus Wolker – Halas, až II. sjezd Svazu československých spisovatelů v roce 1956 Halasův básnický odkaz opět oživil. Halasovo dílo, obdivováno mladými básníky, se pak mohlo zdát do značné míry módním,6 nicméně faktem zůstává, že Halas se stal představitelem „jiného“ umění, které bylo i takto (až do značné míry opozičně) chápáno.[7]

Právě v době, kdy Štollem prosazovaný ždanovovský socialistický realismus začal nabývat podstatných trhlin (jakkoli Štoll sám zůstával ministrem kultury až do roku 1960) a politický vývoj umožnil vydání nejen Halasovy poslední sbírky, ale i prvního úplného souhrnu jeho díla, se Pithart zbavuje dle svých vlastních slov intelektuální brzdy internátu a postupně se osamostatňuje životně i názorově.7

Co vlastně mohlo Pitharta na Halasově sbírce tak přitahovat? Básně jsou to syrové, úsporné, sevřené. Jejich obrazy proniká zklamání z poválečného vývoje, vyvstávají tu otázky o „českém osudu“ i osudu celé lidské civilizace, střídány autobiografickými motivy, častými úvahami o možnostech poezie v současném světě, ve kterých Halas pochybuje sám o sobě, nejen jako o básníkovi.8

Halas byl tehdy, na konci 40. let, svědkem vnitřního rozkladu kulturní scény i koroze mezilidských vztahů. Předchozí angažované a patetické sbírce V řadě, zdůrazňující především odpovědnost přeživších za mrtvé, tvoří sbírka A co? ideový i hodnotový protipól svými niternými pochybami o sobě, o zodpovědnosti umělce, o vlastní tvorbě i o poezii jako takové. Není to Halasovo loučení s poezií, daleko spíše tu jde o hledání nových perspektiv (vytrhnout se z Poezie).9 Nejde o stvoření, ale o obnovu skrze niternou autenticitu, konečnou upřímnost k sobě samému.

Domnívám se, že právě to jsou prvky, které mladého Pitharta jako intelektuála vkročivšího do akademického (a jeho prostřednictvím i do veřejného) života musely fascinovat. Dívat se v roce 1957 pár let nazpět, kdy vzala víra nohy na ramena10, kdy zhubne čas / na žebra básní 11 a kdy zaclání čas ten počmáraný plot / a nápis na něm / Halas je vůl,12 muselo být bolestivě fascinující, svou drásavostí, ale vlastně unikátně plodné. Prostřednictvím poezie se vyjevovala neudržitelnost předchozích let. Nejen v kultuře. A postupně, po ozvěnách polských a maďarských událostí v roce 1956, se sice mění kulisa, zůstávají však slova:

Slova
Souloživá Těkavá
Samolibá Stonavá
Paličatá Sirotčí
Zárodečná Kočičí
Nedomrlá Troufalá
Jsou
13

Celá Halasova sbírka vrcholí osobním vyznáním A co básník. Také na Pitharta musela dolehnout tíha, že ani k donošení / ani k uhlídání / to není, i touha po nesvazujícím tvůrčím i životním rozletu: Pták hlas Pták svoboda Pták prostor. Lze pouze spekulovat o tom, jak v mladém intelektuálovi rezonovalo volání po svobodě v nejširším slova smyslu – po svobodě jako základu humanity, v níž Halas (a ostatně také Pithart) tak silně věřili a věří:

Já nejsem už
pro zrádné Ozvěny
Já pro Hlas jsem
pro uši neucpané
pro zrcadla oblýskaných loktů
ne pro fraky
14

Jaké je poslání básníka či obecně intelektuála ve společnosti? A jaký má vztah ke společnosti a ke státní moci a jejím reprezentantům? Síla Halasových obrazů je v kontextu jejich vzniku roku 1949 a koneckonců i v kontextu jejich vydání roku 1957 obdivuhodná:

Nechci být masem vzduchu okolo
jak se to líbí jim
nechci být kůlem vyhlášek
veřejným míněním
nechci být nápovědou co polyká jen prach
těch jejich komedií
hraných na márách
15

Jindřich Chalupecký rekonstruoval Halasovy názory, jak se s nimi seznámil ve společných rozhovorech, a vytvořil z nich „Halasovu“ Závěť svobodnému světu,16 citovanou pak v následujících letech především v intelektuálním exilu. Čteme z ní básníkovu rozpolcenost mezi vírou v lidství a humanitu a jí neakceptovatelnou (protože kontradiktorickou) praxí komunistického režimu. Básníkovo vystřízlivění a pochopení vlastního omylu odpovídá Chalupeckého tvrzení, že Halasův komunismus byl vírou, nikoliv stranickou příslušností:17

Nuže, ať jsme na tom aktivně spolupracovali, nebo ať jsme si to alespoň přáli, nebo ať jsme s tím jen mlčky souhlasili, komunisté pokračovali ve své cestě k moci a posléze se jí zmocnili úplně a bezvýhradně. A my jsme se octli ve světě, jaký jsme naprosto nepředvídali a snad ani opravdu předvídat nemohli. Dříve, než jsme si mohli uvědomit, co se tu děje, změnil se okolo nás nejen celý svět hmotný, ale i duchový. Lidé, které nikdo nikdy nebral vážně, všelijací ti ctižádostiví, jakých vždy je v kulturním světě mnoho, získali rozhodující tribuny i úřady. Lidé nejvzácnější zmlkli. Náhle lze tvrdit nejnehoráznější nesmysly a lži, aniž se kdo ozve. Rozdíl mezi pravdou a nepravdou, hodnotou a pahodnotou, jako by zmizel docela. Na místo rozrůzněné a náročné kultury nastoupilo něco neuvěřitelně chudého, monotónního a nízkého. Jak to bylo možné? Jak se to mohlo stát? Všichni jsme tu celou dobu byli, a místo socialismu nám podstrčili toto. Jak je to možné?18

Ať už skutečné Halasovy, či „zeditované“ Chalupeckého, nejsou právě toto nejvlastnější otázky, jaké si bude ve své publicistice, nejen v šedesátých letech, ale dodnes klást také Petr Pithart?

Když jsem před časem vedl s dnešním jubilantem rozhovor na téma dějinné paměti, zejména v generačních reflexích moderních českých dějin i jejich generačního sdílení ve společné paměti, vytanula mi na mysl právě jeho obliba v Halasovi. Rozhodně není náhodná. Jsem sice dalek psychologizujících analýz či hyperinterpretací, ale přesto – Halas stál nepochybně u zrodu Pitharta jako intelektuála a vedle vzorů akademických jej ovlivnil. Halasovo a Pithartovo vzájemné dialogické čtení zdá se být pro interpretaci Pithartových textů i pro nás, jejich čtenáře, nadmíru inspirativní. O to víc v dnešní době – v umlkávající, a přesto znovu obnovované diskusi o roli umělců a intelektuálů ve společnosti a v politice – o jejich zodpovědnosti jako občanů.19

Poznámky:

 1. Srv. PITHART, P.: Prsty do ran I., Výběr z textů z let 1960–1989. Praha: Academia, 2018, str. 7, 17.
 2. Reprinty z časopisu Universita Karlova in: GRONSKÝ, J.: Student bez životopisu, viz zde: http://petrpithartmemory.cz/.
 3. PITHART, P.: cit. d. (2018), str. 7.
 4. Paměť národa. Petr Pithart. URL: https://www.pametnaroda.cz/cs/pithart-petr-1941 [2020-12-19].
 5. ŠTOLL, Ladislav: Třicet let bojů za českou socialistickou poesii. Praha: Orbis, 1950,s. 74.
 6. BRABEC, Jiří: A co básník. Poznámky k dílu Františka Halase. Květen, 1956/1957, s. 523.
 7. Paměť národa. Petr Pithart. URL: https://www.pametnaroda.cz/cs/pithart-petr-1941 [2020-12-19]
 8. Srv. především Halasovo vystoupení v parlamentu v roce 1946, jeho projev na ustavujícím sjezdu Svazu československých spisovatelů či stať Spisovatel a politik; určující bylo také Halasovo zděšení z návštěvy Sovětského svazu v roce 1947.
 9. PEŠAT, Zdeněk: František Halas. In: Dějiny české literatury. IV. Praha: Victoria publishing, 1995, s. 550.
 10. HALAS, František, A co?, 1957, báseň Citáty, s. 8.
 11. HALAS, F.: cit. d., báseň Osudy, s. 42.
 12. HALAS, F.: cit. d., báseň Dobrý den Brno, s. 21.
 13. HALAS, F.: cit. d., báseň Dolores, s. 15.
 14. HALAS, F.: cit. d., báseň A co básník, s. 46.
 15. HALAS, F.: cit. d., báseň A co básník, s. 47-48
 16. CHALUPECKÝ, Jindřich: Poezie a politika, Rozmluvy (Londýn), 1985. In: PŘIBÁŇ, Michal (ed.): Z dějin českého myšlení o literatuře 4. 1970–1989. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005, s. 397.
 17. CHALUPECKÝ, J.: Poezie a politika, s. 407.
 18. PŘIBÁŇ, Michal (ed.): Z dějin českého myšlení o literatuře 2. 1948–1958. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005, s. 470.
 19. PITHART, Petr: Mlčení vzdělanců. Projev z vernisáže výstavy Filosofovo bytí – a čas, věnované Janu Patočkovi, 28. 11. 2018. URL: https://ceskapozice.lidovky.cz/tema/mlceni-vzdelancu.A190117_181458_pozice-tema_lube [2020-12-19].
 20. S využitím zdrojů výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie Ústavu pro českou literaturu AV ČR  v. v. i. –  viz http://clb.ucl.cas.cz. (Pozn. ed.)