První kniha z Knihovny PP

logo Knihovna Petra Pitharta

Ivan Lefkovits/ foto Julie Štybnarová
Ivan Lefkovits/ foto Julie Štybnarová

V sobotu 3. června, v barokním refektáři staroměstského dominikánského kláštera, za hojné přítomnosti přátel i zájemců z řad čtenářů, uvítali jsme knihu Ivana Lefkovitse 1923  – první vydavatelský počin Knihovny Petra Pitharta, podporou Nadace Charty 77.

Přítomen byl a čerstvé výtisky podepisoval i šestaosmdesátiletý autor, profesí imunolog, vzdělanec staroevropského střihu, vážený člen Učené společnosti, jehož je kniha – historickofaktografická fikce či dokumentární román z dějepisu První republiky – beletristickou prvotinou. S přislíbenými recenzními ohlasy budeme tu seznamovat.

Obálka knihy na rubu kolážována z titulků z Lidových novin z roku 1923.
Obálka knihy na rubu kolážována z titulků z Lidových novin z roku 1923.

Konference o Josefu Kalvodovi

Donedávna téměř doma neznámému, křesťanskodemokraticky orientovanému historikovi Josefu Kalvodovi (1923–1999), rodákovi z Malče u Chotěboře, byla 12. a 13. května 2023 věnována konference – opět spíše intimní (první seminář uspořádal Ústav pro studium totalitních režimů v r. 2009 se čtyřmi přednášejícími, další Knihovna kardinála Berana v r. 2012 s pěti účastníky). Tentokrát se Kalvoda kromě početněji navštívené konference dočkal také pamětní desky – naproti svému rodnému domu v Malči čp. 16, na zdi zámecké zahrady.

Z konference pod klenbami malečského zámku
Odhalování pamětní desky českoamerickému malečskému rodákovi
(zleva V. Macháček-Rieger, P. Pithart)

Konference se konala v Chotěboři a v prostorách renovovaného zámku v Malči, jenž je v majetku dědiců Františka Ladislava Riegera: jeho pravnuk Václav Macháček-Rieger tu v horním patře zámku instaloval rozsáhlou expozici o životě a díle Františka Ladislava Riegra a Františka Palackého, kteří oba v malečském zámku po dlouhá desetiletí žili a pracovali. Palacký tu napsal velkou část svých Dějin národu českého v Čechách a v Moravě.

Z Kalvodova rozsáhlého díla, publikovaného česky v prostředí exilu a anglicky na americké akademické půdě vyšly česky tři svazky Z bojů o zítřek (publicistika v exilu a po roce 1989 doma), dále Geneze Československa 1914 –1920 (v rozšířeném vydání v r. 2018); adáletituly, které za sebe mluví svými názvy a podtituly: Mnichovská zrada, nebo pražský krach?Nečasova mise a rozpad Československa v září 1938; Studená válka 1946–1989;a zatím první díl dvoudílné edice odborných i popularizačních textů k stěžejnímu titulu a tématu  Kalvodova díla, Sovětizace Československa, příčiny a následky.

Život a dílo Kalvody-historika popsal už v r. 2002 rozsáhle Jan Cholínský, pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů, v knize Poutník Josef Kalvoda,  s podtitulem Život a dílo historika a ideologa protikomunistického odboje v exilu. Všechny Kalvodovy knihy vycházejí postupně v malém kladenském nakladatelství DÍLO, za kterým stojí právě editor Kalvodova úctyhodného díla, kladenský rodák Jan Cholínský. Dalo by se říci, že toto malé nakladatelství vzniklo proto, aby vydávalo především Kalvodovo dílo.

Ve Spojených státech byl profesor Kolumbijské univerzity Josef Kalvoda přijímám jako relevantní, seriózní historik. Přednášel na třech amerických univerzitách; kromě toho se ovšem projevoval i jako ohnivý polemik, hned v několika exilových periodikách.

Podrobil důkladné a podrobné kritické revizí především život a dílo Masaryka a Beneše, jejich zahraniční a domácí politiku. Mimo jiné to, jak oba myšlenkově i prakticky přispěli chtě-nechtě k sovětizaci Československa. Podobně jako všichni ti poúnoroví nekomunističtí politikové, kteří pro své strany přijali „národněfrontovní“ identitu.

Kalvoda si mohl svébytný náhled dovolit: měl dobrý přístup nejen k americkým, ale i anglickým, německým či rakouským archivům, v roce 1968 a po převratu 1989 také k archivům zdejším. Našel v nich zdá se i to, co většina exilových i tuzemských mainstreamových historiků nalézt neuměla nebo – v tiché shodě na tom, že císař je oděn do nejskvělejšího šatu – ani nechtěla hledat.

Historik, profesor politologie a historie Josef Kalvoda působil celý život jako novinář, publicista i jako etablovaný politický analytik – mimo všechny politické mainstreamy, jak v exilu, tak i doma v posledních třiceti letech. U nás se zatím až na výjimky přehlíží, jako by ani nebyl.

Odhadujeme, že tomu tak nějakou dobu bude i nadále. Bylo by třeba zamyslet se nad tím, jak vzniká a trvá fenomén mainstreamu. Zajisté tu působí institucionální aranžmá profesionálních historiků a jejich prestižní, mocenské, tedy kariérní a hmotné zájmy. Ale především tu vždycky panuje už jaksi předem tichá dohoda velké skupiny lidí, říkejme jim národ, o tom, které příběhy minulosti si budou jako národ vyprávět. A zároveň tichá shoda v tom, které příběhy si vyprávět prostě nebudou. Má to tak každý národ, nejen ten český, a je to svým způsobem pochopitelné. Žít je třeba pokud možno s dobrým, úlevným, totiž nenáročným svědomím. Podobnými sebezáchovnými dohodami jsou národy definovány výstižněji než čímkoli jiným.  

Vždycky se ale dřív nebo později najdou tací, kteří se těmto dohodám vzepřou. Kazí hru na ubezpečující pravdu a na chlácholivé mýty. Co s tím? Nejlépe je stisknout zuby nebo zavinout pevněji mozkové závity a ty kazisvěty si důkladně přečíst. Národu to může pomoci překonávat se ctí i s prospěchem nadcházející krize. Takové, které obvykle přijdou, případně jsou už tady. Bez Kalvodů zůstávají nepoznány. A pak zpravidla nejsou překonávány – ani se ctí, ani s prospěchem. Masaryk řekl správně: demokracie je krize. Odvažuji se to dopovědět: je to překonávání krizí férovými prostředky.

Zůstává dojímavou shodou okolností, že se Josef Kalvoda na domácí scéně připomněl tentokrát konferencí uspořádanou právě v jeho rodišti. Sto padesát metrů od rodného domu.

Petr Pithart
12. – 13.5.2023

Ivan Lefkovits – “1923”

Jako jeden z prvních vydavatelských počinů Knihovny Petra Pitharta vyjde koncem května 2023 v nakladatelství Kodudek historicko faktografická fikce Ivana Lefkovitse “1923” (cca 350 stran s barevnými ilustracemi). Kniha vynikajícím a velmi čtivým způsobem připomíná problematiku nově vzniklého státu Československého, především zavraždění ministra financí Aloise Rašína a velkolepý státní nákup sbírky moderního francouzského umění pro právě vznikající Národní galerii. Celá sbírka, čítající 37 tehdy zakoupených obrazů, je v knize dokumentována celostránkovými barevnými reprodukcemi v nejvyšší obrazové kvalitě. Kniha vychází s přispěním Nadace Charty 77 přesně ke stému výročí této významné kulturní události.

Autor knihy prof. dr. Ivan Lefkovits (*Prešov 1937) je jedním z posledních, kteří v útlém věku přežili věznění v nacistických koncentračních táborech. Po studiích v Praze, v době tehdejšího politického tání před pražským jarem 1968, byl na studijním pobytu v ústavu genetiky a biofyziky v Neapoli. Po okupaci republiky komunistickými vojsky zvolil emigraci. Ve Švýcarsku se stal členem prestižního imunologického výzkumného ústavu s třemi nositeli Nobelových cen. Když se chystal odejít ve svých osmdesáti letech do penze, sepsal objemnou, krásně vyvedenou knihu o dějinách svého výzkumného ústavu a pak konečně nadešel čas, aby se začal věnovat svému koníčku – dějinám První republiky.

Ivan Chvatík
25.4.2023

Knihovna Petra Pitharta

S počátkem tohoto roku byl z iniciativy přátel, členů nejbližší rodiny, spolupracovníků a sympatizantů Petra Pitharta ustaven a formálně zapsán spolek Knihovna Petra Pitharta.

Archivně-badatelskou, knihovní, publikační (mj. i na tomto portálu) a vydavatelskou činností či debatními setkáními hodlá Knihovna Petra Pitharta rezonovat dosavadní půlstoletí PP v domácí kultuře a politice, včetně jejích pithartovských zrcadlících reflexí. Původně vzešlá z myšlenkového okruhu Archivu Jana Patočky (v jeho disentním období působil Pithart mj. jako patočkovský editor), odtud spolkově založená Ivanem Chvatíkem a Janem Vítem, portálově vedená Danou Léwovou (správkyní Patočka Digital), editorsky napojená na vydávání spisů PP v nakl. Academia a ideově zaštítěná podporou Nadace Charty 77, má Knihovna Petra Pitharta ambici stát se, po boku Knihovny Václava Havla, respektovanou domácí paměťovou, knihovní a portálovou institucí.

1.1.2023